Uzmana Danış
AR-GE ve Tasarım Merkezi

Ar-Ge Merkezi, işletmenin organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurtiçinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve en 15 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden, yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan, aynı bina veya aynı yerleşke içinde yer alan birimlerdir.

Ancak aşağıda ki sektörlerde yer alan firmalar için Ar-Ge merkezi çalışan sayısının minimum 30 tam zamanlı eşdeğer personel olması gerekmektedir.

A- Motorlu kara taşıtı, treyler ve yarı treyler imalatı yapan firmalar
B- Hava taşıtları, uzay araçları ve bunlar ile ilgili imalatları yapan firmalar
C- Askeri savaş araçlarının imalatı
D- Motosiklet imalatı
E- Başka yerde sınıflandırılmamış bir ulaşım ekipmanı imalatı

Detaylar

asarım Merkezi, işletmenin organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurtiçinde tasarım faaliyetlerinde bulunan ve en 10 tam zaman eşdeğer Tasarım personeli istihdam eden, yeterli tasarım birikimi ve yeteneği olan, aynı bina veya aynı yerleşke içinde yer alan birimlerdir

Sanayi alanında ve Bakanlar Kurulunun uygun göreceği diğer alanlarda (Aşağıda yeralan Nace Rev 2 Faaliyet Kodları desteklenmektedir) katma değer ve rekabet avantajı yaratma potansiyelini haiz, ürün veya ürünlerin işlevselliğini artırma, geliştirme, iyileştirme ve farklılaştırmaya yönelik yenilikçi faaliyetlerin tümünü kapsamaktadır.

Nace Rev 2 Faaliyet Kodları
59.11 – Sinema Filmi, Video ve Televizyon Programları Yapım Faaliyetleri
59.12 – Sinema Filmi, Video ve Televizyon Programları Çekim Sonrası Faaliyetleri
74.10 – Uzmanlaşmış Tasarım Faaliyetleri
90.02 – Gösteri Sanatlarını Destekleyici Faaliyetler
90.03 – Sanatsal Yaratıcılık Faaliyetleri

Detaylar

Sanayi  ve Teknoloji Bakanlığı’ nın  Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen 5746 sayılı Araştırma Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi kanunu kapsamında AR-Ge ve tasarım Merkezlerini desteklemek, Ar-Ge ve Tasarım personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını sağlamak ve teşvik etmek amacı ile verdiği bir belgedir.

Belgenin amacı Ar-ge ve tasarım faaliyetinde bulunan firmaları, bu yolda yüklendikleri çeşitli maliyetlerden belirli oranlarda muaf tutulmalarıdır. Belgenin “Temel bilimler desteği haricinde” hibe şeklinde nakit bir desteği olmamakla birlikte; devlet belirli oranlarda alacaklarından vazgeçerek en az maliyetle gerçekleşmesine imkan tanımaktadır

Detaylar

Aşağıdaki giderler Ar-Ge ve Tasarım merkezi için desteklenen konu başlıkları olup vergi indirimine tabi olabilecektir.

İlk Madde ve malzeme giderleri
Amortismanlar
Personel Giderleri
Genel Giderler
Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler
Vergi, Resim ve Harçlar

Detaylar

Aşağıdaki giderler Ar-Ge ve Tasarım merkezi için desteklenen konu başlıkları olup vergi indirimine tabi olabilecektir.

İlk Madde ve malzeme giderleri
Amortismanlar
Personel Giderleri
Genel Giderler
Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler
Vergi, Resim ve Harçlar

Detaylar