Uzmana Danış
Teknopark Danışmanlığı

Dünya'da ve Türkiye'de üniversite-sanayi işbirliğini kurmak amacıyla oluşturulmuş, sanayi sektöründe teknolojinin payını artırmak amacını güden, aynı zamanda devlet desteği ile Ar-Ge çalışmalarının yürütülmesi amaçlanan, belli bölgelere Teknopark bölgesi denmektedir.

Özellikle ülkemizde yeni yeni oluşturulan Teknopark desteklerine aşina olmayan girişimcilere destek vermek amacı ile Teknopark Danışmanlığı hizmetleri vermekteyiz. Tamamen girişimcilerin projelerine odaklanmalarını ve gereksiz yere zaman harcamaması amacı ile vermiş olduğumuz Teknokent Proje Danışmanlığı hizmetlerimiz ile girişimciler ve Kobiler hak ettikleri devlet desteklerinden sorunsuz ve hızlı bir şekilde yararlanabileceklerdir.

Tekonokent Teşvikleri ile Sanayi-Üniversite iş birliğini oluşturmayı hedefleyen hükumetimiz, bu alanda yapılacak olan maliyet düşürmeye ve ürün geliştirmeye destek olabilecek her türlü teknolojik gelişmeye sonuna kadar destek verdiğini belirtmektedir. Uluslararası alanda şirketlerimizin rekabet edebilir seviyelere gelebilmesi amacı ile verilen teknokent teşvikleri ile tüm maddi ve manevi destekler sağlanmaktadır.

İlk olarak silikon vadisinde ortaya çıkan daha sonra Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde kullanılan Teknopark projeleri, ülkemizde de uygulanmaya başlanmıştır. Teknopark teşvikleri ile amaçlanan inovatif fikirler üretmektir. Bu nedenle Teknoparkta olan Ar-Ge çalışmalarına destek teşvikleri daha önce hiçbir devlet desteğinde sunulmamıştır.

Teknopark Danışmanlığı Kapsamında Şu Hizmetleriz:

Başvuru dosyasının hazırlanması
Yapılan başvuru işlemlerinin yürütülmesi
Şirket kuruluş işlemlerinin yürütülmesi
Teşviklerden ve hibe desteklerinden %100 oranında yararlanılabilmesi amacı ile çalışmalar
Teşviklerden ve hibe desteklerinden %100 oranında yararlanılabilmesi amacı ile çalışmalar
Şirketin aylık vergi raporlarının oluşturulması
Şirketin proje sonuç raporlarının hazırlanması

Detaylar

Teknopark olarak ifade edilen Teknoloji Geliştirme Bölgeleri; yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojiler üretmeye yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya enstitüsünün olanaklarından yararlanarak teknoloji veya yazılım ürettikleri / geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda bulundukları, aynı üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya enstitüsü alanı içinde veya yakınında; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği siteler veya bu özelliklere sahip alanlardır.

Detaylar

Gelir ve Kurumlar Vergisi Stopajı Teşviği Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu bölgedeki yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31.12.2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden muaftır.

Personel Ücret Vergileri Stopajı Teşviği Bölgede çalışan Ar-Ge personelinin ve Ar-Ge personeli sayısının en fazla %10’u kadar destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 31.12.2023 tarihine kadar her türlü vergiden muaftır.

Katma Değer Vergisi Muafiyeti Teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde münhasıran bu bölgelerde ürettikleri sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden muaftır.

Sigorta Primi Teşviği Personel ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, her bir çalışan için 5 yıl süreyle Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır. 

Atık Su Teşviği; atık su arıtma tesisi işleten bölgelerden, belediyelerce atık su bedeli alınmaz.

Diğer Destekler Kanunla sağlanan bu teşvik ve muafiyetlere ek olarak, yönetici şirketler tarafından Teknokentte faaliyette bulunan firmalara danışmanlık hizmetleri ve inkubatör hizmetleri (esnek kira sözleşmeleri, ortak sekreterlik hizmetleri, ortak toplantı mekanları, ortak faks, fotokopi vb. ofis ekipmanı, muhasebe hizmetleri) gibi çeşitli destekler de mevcuttur.

Detaylar